на главную | выбор по рубрикам | поиск вакансии | поиск резюме
рег. работника | рег. работадателя | упр. вакансиями | упр. резюмеРезюме специалист

Наталья Собко


Должность:специалист
Образование:специалист
Имя:Наталья
Фамилия:Собко
Страна, регион:Украина, Львов
Адрес: Львов, пр.Ч.Калины 113/20
Заработная плата: 100 $
Возрост: 57
Телефон: 0322-22-76-11
Факс: 0322-22-40-55
email:
Языки: русский(SRW), украинский(SRW), английский(srw), польский(s--)
Собко Наталія Василівна.
Народилася 14 березня 1962 року у м. Львові.
Контакти: 79049, м. Львів, пр. Червоної Калини, 113/20
Тел. дом. +380(322)22-76-11, роб. +380(322)22-55-40
E-mail: nata@ur.lviv.ua
Освіта
Вища-технічна, професійно-технічна.

Кваліфікація
інженер-будівельник
1980-85р.р. – Університет”Львівська політехніка”, теплотехнічний факультет, спеціальність – водопостачання і каналізація.
1988р. “Галузевий Інститут підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів”. Проходила навчання по спецкурсу: “Сучасна обчислювальна техніка та її використання”.
Складальник мікросхем четвертого розряду
1979-80р.р. – Технічне училище №56 м. Львова

Досвід практичної роботи отримала в таких установах, як:

01.99р. – по теперішній час – фахівець відділу ЦП ЗАТ Депозитарно-клірингової компанії “Український реєстратор” м.Львів.
В число моїх функціональних обов’язків входить первинне формування реєстру, внесення змін в систему реєстру, робота з клієнтами, аналіз цивільно-правових угод для переходу прав власності, ведення електронного журналу обліку запитів, вхідних документів, термінів виконання запитів, обліку записів і адміністративних операцій, підготовка аналітичної інформації про діяльність емітента, виставлення бухгалтерських рахунків та абон.плати, оформлення мотивованої відмови по угодах у письмовому вигляді, підготовка даних для проведення зборів акціонерів, проведення загальних зборів акціонерів (реєстрація, підготовка списків, підсумки реєстрації, підрахунок голосів, ведення протоколів), ведення електронного та паперового журналу вхідної та вихідної кореспонденції, ведення ділової переписки з емітентами, фізичними та юридичними особами MS WORD, підготовка документів для архіву, архівування документів, робота з базами даних MS VISUAL FOX PRO, супровід програм для підготовки квартального та річного звіту компанії, емітентів MS EXCEL, звітів по монополістам для антимонопольного комітету, для Державної комісії цінних паперів та фондового ринку України, для Львівського територіального управління ДКЦПФР MS ACCESS. На час відсутності начальника відділу, виконувала його обов’язки.

11.95р.-04.97р. – спеціаліст відділу електронної обробки даних ІК “Галицькі Інвестиції” м.Львів
Робота з клієнтами ( з фізичними та юридичними особами): ознайомлення та роз’яснення специфіки роботи на фондовому ринку професійних учасників цього ринку (довірчих товариств та інвестиційних компаній), порядок нарахування дивідентів, обмін ПМС на інвестиційні сертифікати, формування бази даних власників ІС, ведення реєстру обміну ПМС на ІС, робота по перевірці цінних паперів у Центрі сертифікатних аукціонів, виплата дивідентів акціонерам, навики роботи з касовим апаратом, аналіз роботи підприємств, робота з базою даних, основи діловодства.

09.86р.-01.99р. - Львівський науково-дослідний радіо-технічний інститут ( ЛНДРТІ) м.Львів.
Робота в лабораторії по охороні навколишнього середовища: проведення забору проб повітря та стічних вод для подальшого аналізування; проведення аналізу проб повітря та стічної води на вміст шкідливих речовин; підготовка квартальних та річних звітів по охороні навколишнього середовища; ведення журналів хім. аналізів в електронній та паперовій формі; складання карти концентрації забруднення; проведення обстеження робочих місць: аналіз повітря робочої зони, проведення хім. аналізу, складання карт шкідливих професій..

09.85р.-08.86р. - Проектний інститут “Укрколгосппроект” м.Львів.
Працювала по направленню від “Львівської політехніки”. Робота у групі головного сантехніка по проектуванню будівель, с/г приміщень, шкіл, кінотеатрів, магазинів, ферм, водоводів, каналізації, сладанню експлікації та кошторисів.

Сімейний стан
Заміжня, маю доньку 13 років.
Додаткова інформація
Початковий освітньо-кваліфікаційний рівень на попередніх місцях роботи підвищувала згідно з вимогою до виконуваних функцій. Знанння ком’ютера, операційних систем MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, PAINT, INTERNET, E-mail. Комунікабельна, добросовісна, відповідальна, ініціативна, організована, психологічно гнучка, відчуваю ситуацію, творчо підхожу до вирішення складних питань, хороший організатор, швидко навчаюся, вмію працювати в команді, постійно самовдосконалююсь. Вільно володію українською, російською, англійською зі словником, польську мову розумію добре.
В 1998 році приймала активну участь у підготовці до виборів у Верховну Раду України, у 1999 році – участь у підготовці до виборів Президента України, 2002р. – працювала заступником голови виборчої дільниці.

Хобі – декоративні рослини, шиття, в’язання, малювання, проведення театралізованих вечорів та капусників.

У випадку необхідності надам рекомендаційні листи з попередніх місць роботи.
Напрямки пошуку: адміністратор, диспетчер, координатор, менеджер, обліковець, помічник керівника.Собко Наталья Васильевна
Родилась 14 марта 1962 года в г. Львове.
Контакти: 79049, г.Львов, пр.Червоной Калини, 113/20
Тел.: дом. +380(322)22-76-11, раб. +380(322)22-55-40
E-mail: natsobko@email.lviv.ua; natasob@rambler.ru
Образование
Высшее, професийно-техническое

Квалификация
инженер-строитель
80-85г.г. – Университет «Львовская политехника», теплотехнический факультет, специальность – водоснабжение и канализация.
88г. – «Отраслевой Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов». Проходила обучение по спецкурсу: «Современная вычислительная техника и еЈ использование».
Сборщик микросхем 4-го разряда
79-80г.г. – Техническое уилище № 56 г.Львов.

Опыт практической работы получила в таких учережлениях, как:
01.99г. – по теперешнее время – эксперт отдела перехода прав собственности ЗАТ Депозитарно-клиринговой компании
« Украинский регистратор» г.Львов.
В число моих функциональных обязанностей входит работа с клиентами, ведение электронного и бумажного журнала входящей и исходящей корреспонденции, первичное формирование реестра, внесение изменений в систему реестра, анализ гражданско-правовых договоров для перехода прав собственности, ведение электронного журнала учЈта запросов, входящих документов, сроков исполнения запросов, учЈт записей и административных операций, подготовка аналитической информации про деятельность Эмитента, выставление бухгалтерских счетов и абон. платы, оформление аргументированного отказа по договорам в письменном виде, ведение деловой переписки с Эмитентами, физическими и юридическими лицами
( MS WORD), подготовка документов для архива, архивация документов, подготовка даных для проведения собрания акционеров, проведение общих собраний акционеров( регистрация, подготовка списков, итоги регистрации, подсчЈт голосов, ведение протоколов), работа с базами даных (MS VISUAL FOX PRO), сопровождение програм для подготовки квартальных и годовых отчЈтов компании, эмитентов (MS EXCEL), отчЈты по монополистам для антимонопольного комитета, для Государственной комисии ценных бумаг и фондового рынка Украины, для Львовского территориального управления ГКЦБФР ( MS ACCESS). На время отсутствия начальника отдела, исполняла его функции.

11.95г. – 01.99г. – специалист отдела электронной обработки даных ИК «Галицкие Инвестиции» г.Львов.
Работа с клиентами ( с физичекими и юридическими лицами): ознакомление и разъяснение специфики работы на фондовом рынке профессионных учасников этого рынка ( доверительных товариществ и инвестиционных компаний), порядок начислений девидентов, обмен ПИС на инвестиционные сертификаты, формирование базы даных владельцев ИС, ведение реестра обмена ПИС на ИС, работа в Центре Сертификатных Аукционов, выплата девидентов акционерам, навыки работы с кассовым аппаратом, анализ работы предприятий, работа с базой данных, основы деловодства.

09.86г.-01.98г – Львовский научно-исследовательский радио-технический институт (ЛНИРТИ) г.Львов.
Работа в лаборатории по охране окружающей среды: проведение забора проб воздуха и воды для дальнейшего анализирования, проведение анализов проб воздуха и воды на содержание вредных веществ, подготовка квартальных и годовых отчЈтов по охране окружающей среды. Ведение журналов хим. анализов в электронной и бумажной форме, составление карт концентрации загрязнения, проведение обследования рабочих мест, анализ воздуха рабочей зоны, проведение хим. анализа, составление карт вредных профессий.

09.85г.-08.86г. – Проектный институт «Укрколхозпроект» г.Львов.
Работала по направлению от ЛПИ. Работа в группе главного сантехника по проектированию с/х строений, школ, кинотеатров, магазинов, ферм, водоводов, канализации, составление экспликации и калькуляций.

Семейное положение
Замужем, имею дочь 13 лет.

Дополнительная информация
Квалификационный уровень повышаю согласно с требованиями до исполняемых функций. Знание ПК. оперционных систем: MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, PAINT, INTERNET, E-mail. Коммуникабельная, добросовестная, ответственная, инициативная, организованная, психологически гибкая, чувствую ситуацию, творчески подхожу к решению сложных вопросов, хороший организатор, быстро обучаюсь, умею работать в команде, постоянно самоусовершенствуюсь. Свободно владею украинским и русскими языками, английским – со словарем, польский – понимаю хорошо.
В 1998г. принимала активное участие в подготовке и проведении выборов в Верховный Совет Украины, в 1999г. – участие в выборах Президента Украины. 2002г. – работала зам. председателя избирательной комиссии.

Хобби – декоративниые цветы, шитье, вязание, рисование, проведение театрализованных вечеров и капустников.

В случае необходимости, предоставлю рекомандационные письма с предыдущих мест работы.

Міні-резюме: Шукаю роботу адміністративну, координатора, обліковця, менеджера, експерта. Є техн. ВО, комп. курси, знання ПК на рівні користувача, знання діловодства, орг.техніки; укр-рос. мови – вільно, англ. – зі словником. Хороший організатор, комунікабельна, вмію працювати в команді, швидко навчаюсь. Крім маркетингу. Тел: р. 22-55-40; д. 22-76-11 Наталя


добавлено 2002-08-23показано 1359 раз